Terms of service

Villkor vid bildanvändning

Dessa villkor accepteras vid köp och användning av bilder från Bildbyrå Stockholmsfoto.


§ 1 Bilder till påseende - lågupplösta skissbilder
Bildbyrå Stockholmsfotos bilder finns tillgängliga på www.stockholmsfoto.se och www.stockholmsfoto.com för påseende och skissunderlag utan användarkonto. Bilder får sparas lokalt av användaren men inte publiceras eller reproduceras utan överenskommelse med Stockholmsfoto.
   
§ 2 Användande av bilder - högupplösta bilder
Kunden har rätt att använda högupplöst bild som är betalad och nedladdad från Bildbyrå Stockholmsfotos hemsida. Med användande av bild avses varje form av publicering, reproduktion eller visning som går utöver användning av bild som skissunderlag. 

§ 3 Användande av royaltyfri bild
Kunden har rätt att använda betald bild utan tidsbegränsning efter köp. Användarrättigheterna kan dock ej överlåtas till annan person, företag eller organisation än det som uppgivits vid tillfället för bildköpet.

§ 4 Begränsning av användarrätt. Bilderna får inte användas kommersiellt inom området väggdekoration eller fotokonst.  

§ 5 Byline
Vid varje användning av beställd bild, ska Kunden ange ”Stockholmsfoto” och fotografens namn i anslutning till bilden eller så att den intresserade lätt kan se vem som är upphovsman till bilden, t ex i en fotografförteckning. Av bl a estetiska skäl kan undantag göras från denna regel.
   
§ 6 Förvanskning av bild
Kunden har efter köp rätt att använda bilden i montage eller göra mindre modifieringar. Att förvanska bilden ovarsamt, oetiskt eller oestetiskt är inte tillåtet och beivras. Vid montage och retusch i journalistiska sammanhang skall detta alltid anges i text i anslutning till bilden.
   
§ 7 Ansvarsbegränsning
Kunden förbinder sig att bildanvändningen inte strider mot upphovsrättslagar, lagen om bild i reklam, lagen om kränkande fotografering eller andra lagar som omfattar publicering av bilder. Bildbyrå Stockholmsfoto ansvarar inte för ekonomiska anspråk från tredje man med anledning av rättigheter knutna till person, varumärke, eller upphovsrättsligt skyddat verk på beställda bilder. I känsliga sammanhang såsom sex, politik eller läkemedel ska medgivande till publicering av bild inhämtas av Bildbyrå Stockholmsfoto. Det är kundens ansvar att bedöma bildens tekniska kvalitet för det ändamål den ska användas till, bildbyrån ansvarar inte för eventuella kostnader kopplade till detta.
   
§ 8 Ändringar och tillägg
Om Kunden vill göra avsteg från något av dessa villkor förutsätts att separat skriftligt avtal upprättas mellan parterna.
   
   
Kontakta Bildbyrå Stockholmsfoto om du har frågor.
info@stockholmsfoto.se